کارت امتیاز لغو / تمدید: نمایش های تلویزیونی در فصل 21-2020 به پایان رسید یا ادامه دارد

Cancellations Renewals Scorecard

لغو و تمدید تلویزیون 2021Adobe

در اینجا لیست تمدید و لغو آخرین مهلت سریال های تلویزیونی در پخش ، کابل و خدمات پخش جریانی از آگوست 2020 تاکنون ارائه شده است(به استثنای نمایش های صنفی). سریال های سال اول در پررنگ . توجه داشته باشید که برخی از نمایش های فهرست شده به عنوان لغو شده ، آخرین فصل های خود را پخش می کنند یا در حال پخش بودند. همچنان که به لیست اضافه می کنیم ، دوباره بررسی کنید و اینجا ایمیل کنید برای اضافات و حذفیات. برای لیست تمدید و لغو 2019-2020 ، کلیک کنید اینجا .حقیقت در مورد برنامه تلویزیونی هری كوبرت

سوپر سوما (تمدید شده برای فصل 2)